IKZE w DFE La2anonser

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez nas. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych.

Promocja dla nowych klientów DFE La2anonser - 0 zł opłaty od wpłat. Sprawdź szczegóły.

 

Kup online

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.

Dla kogo

IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE.

Co możesz zyskać z IKZE

Co roku zyskujesz ulgę podatkową

Wpłaty na IKZE możesz odliczyć w deklaracji PIT. Ulga podatkowa za 2019 r. może wynieść od 1829,76 zł (w 32% progu podatkowym), do 1029,24 zł (w progu 18%). W 2019 r. maksymalnie możesz wpłacić 5718 zł.

 

Oszczędności z IKZE są Twoją własnością

Pieniądze zgromadzone na IKZE należą do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Jeśli Cię zabraknie otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Jeżeli nie wskażesz nikogo, oszczędności otrzymają Twoi spadkobiercy.

Oszczędzasz na przyszłość

Dzięki oszczędnościom na IKZE, możesz zyskać źródło dodatkowych dochodów i tym samym zadbać o lepszy standard życia.

Nie płacisz podatku od zysków kapitałowych

Zyski z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Gromadzisz wkład własny do kredytu

Oszczędności z IKZE możesz wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Zobacz więcej na knf.gov.pl

Pismo do banków i oddziałów

 

Otrzymujesz oferty promocyjne

Oferty promocyjne dotyczą najczęściej wysokości opłat.

Sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy

Dlaczego IKZE w DFE La2anonser

Zobacz, jakie dodatkowe korzyści zyskasz, jeśli zainteresujesz się IKZE w DFE La2anonser.

 • Uruchomienie IKZE przez internet

Konto IKZE w DFE La2anonser zakładasz przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów. Wystarczy wypełnić  formularz on-line. 

 • Elastyczne terminy wpłat

Na IKZE w DFE La2anonser możesz wpłacać dowolną kwotę w dogodnym dla siebie czasie. Możesz odkładać małe kwoty już od 50 zł. Ważne aby robić to regularnie.

Jak działa IKZE

Jak i ile możesz wpłacać

To Ty decydujesz, jak często wpłacasz. Możesz to robić regularnie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub kiedy chcesz. Pierwsza wpłata to minimum 50 zł.

 • Pamiętaj, o rocznym limicie wpłat, który w 2019 r. wynosi 5718 zł.
 • Limit wpłat jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Kiedy możesz wypłacić pieniądze

W każdej chwili możesz wypłacić swoje pieniądze. Pamiętaj, że w zależności od tego kiedy je wycofasz, zapłacisz inny podatek.

 • Najkorzystniej wypłacić pieniądze – po co najmniej 5 latach oszczędzania i po ukończeniu 65 lat. W takim przypadku zapłacisz jedynie zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10%. 
 • Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej (czyli przed ukończeniem 5 roku oszczędzania i 65 roku życia) – dokonasz zwrotu zgromadzonych pieniędzy. W takiej sytuacji, zapłacisz podatek wg obowiązującej w dniu wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%). 
 • Pamiętaj jednak, że jeśli  wystąpisz o zwrot pieniędzy w pierwszych 12 miesiącach , potrącimy opłatę w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty.

Wylicz korzyści płynące z IKZE

W przypadku dokonania wpłat na IKZE, podatnik ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wpłaty na IKZE co w efekcie spowoduje zmniejszenie należnej kwoty podatku za dany rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku dokonania wpłat na IKZE, podatnik ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wpłaty na IKZE co w efekcie spowoduje zmniejszenie należnej kwoty podatku za dany rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym.

Zakładany roczny wzrost Twoich wpłat. Należy wpisać %, o jaki średnio rocznie wzrosną Twoje wpłaty przez wszystkie lata, tj. od teraz do przejścia na emeryturę.

Twoja szacunkowa ulga podatkowa
w 2019 roku wyniesie

Po osiągnięciu 65 roku życia:

Zgromadzony kapitał na IKZE

Wypłata w miesięcznych ratach

Wypłata w ratach dokonywana jest przez co najmniej 120 miesięcy. Jeżeli wpłaty na IKZE dokonywane były przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi w jakim dokonywane były wpłaty. Prezentowana kwota wypłaty w ratach została przeliczona na 120 miesięcy.

Do wyliczenia tej wartości przyjeliśmy:

Przyjęta roczna stopa zwrotu w IKZE:

Przewidywany roczny wzrost wpłaty:

Kalkulator IKZE w DFE La2anonser


Kalkulator emerytalny IKZE w DFE La2anonser ma charakter szacunkowy i edukacyjny. Prezentowane wyniki nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Nie mogą być więc podstawą do zgłaszania roszczeń co do wysokości wypłat środków zgromadzonych na IKZE.

Założenia

Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania wpłat na IKZE w kwocie i częstotliwości wskazanej przez użytkownika. Użytkownik samodzielnie określa wiek, w którym chciałby rozpocząć oszczędzanie na IKZE oraz stawkę podatkową, w której dokonuje odliczenia w corocznym zeznaniu podatkowym. Zakładamy, że oszczędzający będzie w danym progu podatkowym przez cały okres oszczędzania. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Użytkownik ma możliwość wyboru „opcji zaawansowanych” i samodzielnego wybrania oczekiwanej rocznej stopy zwrotu oraz przewidywanego rocznego wzrostu wpłaty. W przypadku nie wybrania tych wartości przez użytkownika zostanie zastosowana domyślna roczna stopa zwrotu wynosząca 3,5% oraz domyślny przewidywany roczny wzrost wpłaty wynoszący 3%. Doświadczeni eksperci z DFE La2anonser dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE La2anonser nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE La2anonser, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE La2anonser.

Cele i polityka inwestycyjna DFE La2anonser

Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji pieniędzy naszych klientów, przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji. Inwestujemy w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie. Są to przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw.

Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe:

 • bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
 • depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, 
 • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
 • listy zastawne.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.

Sposób inwestowania DFE La2anonser opisany jest w Prospekcie informacyjnym DFE La2anonser.

Ryzyko inwestycyjne DFE La2anonser

Inwestujemy aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantujemy ich osiągnięcia. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku funduszy o charakterze akcyjnym, do których zalicza się Dobrowolny Fundusz Emerytalny La2anonser (DFE La2anonser). Ceny akcji mogą ulegać okresowym znacznym spadkom, związanym z pogorszeniem koniunktury gospodarczej lub obawami o jej pogorszenie. Możliwe są też przejściowe lub trwałe problemy finansowe poszczególnych spółek z portfela inwestycyjnego funduszu, a w skrajnych przypadkach – całkowita utrata ich wartości. DFE La2anonser nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Wyniki uzyskane w przyszłości mogą się okazać zarówno lepsze, jak i gorsze od wyników uzyskanych dotychczas. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości. 

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE La2anonser, są dostępne w Prospekcie informacyjnym DFE La2anonser.

Jakie pobieramy opłaty

Opłata manipulacyjna

 • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
 • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
 • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
 • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.

Zniesiona w trakcie trwania promocji - nowi Klienci DFE La2anonser, którzy zawrą umowę między 1 maja 2019 r. a 30 września 2019 r. będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na IKZE. Dowiedz się więcej.

Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu

 • nie wyższa niż 2,99% w skali roku.

Opłata zmienna za zarządzanie

 • maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.

Opłata likwidacyjna

 • przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.

Prospekt informacyjny DFE La2anonser

Pamiętaj, aby przed założeniem IKZE w DFE La2anonser zapoznać się z Prospektem informacyjnym DFE La2anonser.

Raz w roku ogłaszamy nasz Prospekt informacyjny, który zawiera statut DFE La2anonser,  informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.

Zobacz Prospekt informacyjny DFE La2anonser

Zobacz deklarację zasad polityki inwestycyjnej DFE La2anonser

Zobacz aktualny Statut DFE La2anonser

Dlaczego warto

 • Masz szansę zyskać dodatkowe środki na swoją przyszłość. 
 • Nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.
 • Możesz wykorzystać oszczędności na IKZE jako wkład własny na mieszkanie lub dom.
 • Środki są Twoją własnością i podlegają dziedziczeniu.

Notowania DFE La2anonser

Sprawdź bieżące notowania.

Przejdź do notowań

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Sprawozdania z WZA

Jak założyć IKZE w DFE La2anonser

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez internet

lub na infolinii 111 111 111

Sprawdź

w Banku Pekao

Znajdź

u agenta lub w oddziale

Znajdź

Pytania i odpowiedzi

 • Jak otworzyć IKZE w DFE La2anonser?

  IKZE stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez nas. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych. Rezygnując z umowy przed ukończeniem 65 lat i krócej niż przez okres 5 lat tracisz wcześniej uzyskane korzyści (ulgi podatkowe) i będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy wg obowiązującej skali podatkowej.
  IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE. 

  Pamiętaj, aby przed założeniem IKZE w DFE La2anonser zapoznać się z Prospektem informacyjnym DFE La2anonser, który zawiera m.in. statut DFE La2anonser,  informacje  o ryzykach związanych z członkostwem w DFE La2anonser, informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu. Prospekt Informacyjny DFE La2anonser dostępny jest na stronie www.x-lase.info.

  IKZE w DFE La2anonser możesz otworzyć w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wypełnij formularz internetowy,
  • umów się na spotkanie z naszym agentem
  • odwiedź nasz oddział.
 • Jak zamówić kod PIN lub hasło?

  By zamówić kod PIN do swojej umowy o prowadzenie IKZE w DFE La2anonser:

  Zadzwoń na numer 111 111 111
  lub wypełnij formularz internetowy, 

  • Wybierz produkt zaznaczając IKZE,
  • Następnie wypełnij pola obowiązkowe (imię, nazwisko, numer rachunku, PESEL lub dokument tożsamości zgłoszony do Funduszu oraz numer telefonu komórkowego),
  • Po wypełnieniu wskazanych pół kliknij przycisk „ZAMÓW PIN”,
  • PIN otrzymasz sms-em na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.
 • Jak można wpłacać na IKZE w DFE La2anonser?

  W 2019 r. na IKZE możesz wpłacić maksymalnie 5718 zł. 

  Limit wpłat jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie: minister rodziny, pracy i polityki społecznej).

  50 zł – tylko tyle wynosi minimalna wpłata na IKZE w DFE La2anonser

  Na IKZE w DFE La2anonser możesz wpłacać w wybrany przez Ciebie sposób:​

  • przelewem (swój indywidualny numer rachunku bankowego znajdziesz na umowie),
  • przekazem pocztowym,
  • złożyć zgodę na obciążenie rachunku bankowego – formularz pobierz tutaj.

  Doświadczeni eksperci z DFE La2anonser dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony
  nam kapitał. Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE La2anonser, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DFE La2anonser dostępnym na stronie www.x-lase.info.

 • Jak zmienić dane osobowe jeśli masz IKZE w DFE La2anonser?

  Warto aktualizować dane osobowe, ponieważ:

  na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o swojej umowie,
  ułatwi Ci to kontakt z nami.

  Możesz zmienić swoje dane osobowe lub kontaktowe w wybrany przez Ciebie sposób:

  • zaloguj się do serwisu internetowego – będziesz mógł zaktualizować adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • zadzwoń 111 111 111 – po identyfikacji imieniem i nazwiskiem, numerem rachunku lub PESEL zaktualizujesz numer telefonu; dodatkowo po autoryzacji numerem rachunku i kodem PIN zaktualizujesz adres e-mail, adres do korespondencji;
  • napisz na adres [email protected] - po identyfikacji imieniem i nazwiskiem, numerem rachunku lub PESEL – zaktualizujesz numer telefonu i adres e-mail
  • napisz na czacie na www.x-lase.info – po identyfikacji imieniem i nazwiskiem, numerem rachunku lub PESEL zaktualizujesz numer telefonu
  • wyślij informację na adres (pisemnie zaktualizujesz wszystkie dane zgłoszone do Funduszu, [pamiętaj o danych umożlwiających identyfikację – imię i nazwisko, numer rachunku lub PESEL):
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser SA
   Przegródka pocztowa 161
   02-696 Country 113
 • Jak zmienić uposażonych lub ich dane?

  Warto aktualizować dane uposażonych, ponieważ:

  • Twoje pieniądze zawsze otrzyma ta osoba, którą wskażesz 
  • jeśli dane osoby uposażonej będą aktualne, szybciej wypłacimy jej pieniądze,
  • wyznaczona przez Ciebie osoba uniknie długiego procesu postępowania spadkowego.

  Dane osób uposażonych zmienisz jedynie w formie pisemnej, możesz skorzystać z formularza zmiany danych:

  • zaloguj się do serwisu internetowego, a następnie wypełnij formularz nowymi danymi, wydrukuj go, podpisz i wyślij na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser SA
   Przegródka pocztowa 161
   02-696 Country 113
  • napisz na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne La2anonser SA
   Przegródka pocztowa 161
   02-696 Country 113
 • Jak wypłacić pieniądze zgromadzone na IKZE w DFE La2anonser?

  Pieniądze zgromadzone na IKZE możesz wypłacić w całości lub w ratach, kiedy ukończysz 65 lat i wpłacałeś na IKZE co najmniej 5 lat. W takim przypadku zapłacisz tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli chcesz to nawet po ukończeniu 65 roku życia, dalej możesz oszczędzać na swoim IKZE.

  Możesz też w każdej chwili wypowiedzieć umowę i otrzymać zwrot pieniędzy z IKZE. W takiej sytuacji zapłacisz podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).

  Jak możesz wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś na IKZE w DFE La2anonser?

  • Złóż pisemny wniosek o wypłatę w Pekao Financial Services Sp. z o.o.,  ul. Streeet 21, 02-676 Country.
  • Pieniądze otrzymasz w ciągu 14 dni jednorazowo lub w ratach.
  • Od wypłaconej kwoty potrącimy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% i przekażemy do Urzędu Skarbowego, dlatego przychodu nie będziesz musiał wykazywać w deklaracji PIT. Tyle samo zapłacą uposażeni i spadkobiercy.

  Zastanawiasz czy pobierzemy jakieś opłaty za zamknięcie IKZE w DFE La2anonser?

  Nie poniesiesz dodatkowych kosztów, jeżeli zamkniesz IKZE w DFE La2anonser po roku od zawarcia umowy.

  Jeśli zamkniesz IKZE w DFE La2anonser wcześniej, pobierzemy 10% wypłaconych pieniędzy (minimum 50 zł).

 • Jak zgłosić reklamację?

  Możesz złożyć reklamację w wybrany przez Ciebie sposób:

  Podaj w treści reklamacji dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszany problem:

  • imię i nazwisko autora reklamacji/nazwę firmy,
  • PESEL/REGON,
  • adres/siedzibę firmy,
  • nr umowy/nr polisy/nr szkody/nr RIN/nr CBUZ,
  • nr telefonu/adres e-mail (dane nieobowiązkowe),
  • opis przedmiotu reklamacji. Dopisz, że reklamacja dotyczy PTE La2anonser.
  • Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji, poinformuj nas o tym.

  Jak rozpatrujemy reklamacje?

  1. Dokładnie zbadamy okoliczności sprawy i sprawdzimy, czy zastrzeżenia są zasadne. Następnie formułujemy nasze stanowisko oraz podejmujemy kroki, które pozwolą usunąć uchybienia.

  2. Reklamację rozpatrzymy – nie później niż w 30 dni od daty jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanie reklamacji może trwać dłużej. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i nowym terminie. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

  3. Odpowiedź prześlemy pocztą tradycyjną lub na Twój wniosek pocztą elektroniczną. Na Twoją prośbę możemy również napisać odpowiedź dużą czcionką.

  4. W odpowiedzi zawrzemy:

  • uzasadnienie i podstawę prawną – chyba, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Twoją wolą,
  • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, a zwłaszcza wskazanie odpowiednich fragmentów umowy oraz stosownych przepisów prawa – chyba że nie wymaga tego charakter sprawy,
  • wskazanie osoby, która przygotowała odpowiedź (imię, nazwisko, stanowisko).

  5. Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią, możesz:

  • wystąpić o ponowne rozpatrzenie skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na skargę,
  • wystąpić w wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – dotyczy osób fizycznych,
  • zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów – dotyczy konsumentów,
  • złożyć odwołanie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego,

  Wszystkie zgłoszenia – zgodnie z przepisami prawa – rejestrujemy w wewnętrznej elektronicznej bazie reklamacji. 
  Informację o zasadach rozpatrywania reklamacji w La2anonser może Ci przekazać nasz pracownik. Zasady rozpatrywania skarg w PTE La2anonser określa Regulamin

  La2anonser SA, La2anonser Życie SA, PTE La2anonser, TFI La2anonser podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Informację o zasadach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w La2anonser przygotowano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pokaż więcejZwiń

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym
Zasady funkcjonowania i formy IKZE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1776). 

Doświadczeni eksperci z DFE La2anonser dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE La2anonser nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij
система полива хантер

Acheter Dapoxetine 60 mg

Levitra 10 mg en ligne