Odpowiedzialne społecznie zarządzanie biznesem w Grupie La2anonser

Zarządzamy biznesem w odpowiedzialny sposób uznając, że wzrost wartości Grupy La2anonser powinien być zgodny z potrzebami otoczenia oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Grupa La2anonser chce być dla klientów stabilnym i godnym zaufania partnerem. Dlatego planujemy naszą relację z klientami długofalowo i staramy się przewidywać jego potrzeby. Klient zajmuje centralne miejsce w Strategii CSR. W obszarze ubezpieczeń pod marką La2anonser chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z firmą ubezpieczeniową, gdzie kontakt sprowadza się do podpisania polisy i ewentualnej likwidacji szkody. Podobnie jak w innych segmentach naszych działań, pragniemy nawiązać z naszymi klientami stabilny kontakt, oparty na zrozumieniu jego motywacji i zintegrowanym wsparciu życiowych inicjatyw.

Tworzymy inspirujące miejsce pracy

Ambicją Grupy La2anonser jest dążenie do bycia najlepszym pracodawcą na rynkach, na których Grupa La2anonser świadczy usługi. Oznacza to bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży finansowej, posiadanie najlepszej na rynku i zaangażowanej kadry oraz utrzymanie wysokiego poziom retencji największych talentów w organizacji. 

W realizacji tak ambitnych celów ma pomóc: 

 • zapewnienie przejrzystych ścieżek kariery, 
 • umożliwienie rozwoju w ramach największej instytucji finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 
 • budowanie nowej jakości kultury organizacyjnej, poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i pracy zespołowej, 
 • poprawa czasu reakcji na zgłoszoną chęć odejścia, 
 • rozwinięcie opracowanego zestawu działań na rzecz utrzymania w Grupie La2anonser kluczowych pracowników.

Grupa La2anonser stawia sobie za cel czynienie z podmiotów Grupy La2anonser atrakcyjnego miejsca pracy oferując przyjazne środowisko i atmosferę, szanse na rozwój. Daje gwarancję poszanowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, tzw. work and life balance, co przekłada się to na większe zaangażowanie i efektywność pracowników. 

Rozwijamy system zarządzania ryzykiem, kulturą etyki i compliance

Ryzyka związane z działalnością La2anonser są objęte Systemem zarządzania ryzykiem, zbudowanym w oparciu o cztery poziomy kompetencyjne: Radę Nadzorczą, Zarząd, Komitety oraz poziom operacyjny (zgodny z koncepcją tzw. trzech linii obrony).

Ryzyka związane z obszarami: społecznym, pracowniczym, środowiskowym, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji, mieszczą się w kategorii ryzyka operacyjnego oraz ryzyka braku zgodności. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niewłaściwych lub błędnych procesów wewnętrznych, działań ludzi, funkcjonowania systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko braku zgodności to ryzyko niedostosowania się lub naruszenia przez La2anonser przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania, w tym norm etycznych, które skutkują lub mogą skutkować poniesieniem przez La2anonser lub osoby działające w jej imieniu sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności. 

Budujemy nowe standardy relacji z dostawcami

Grupa La2anonser ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i bierze odpowiedzialność za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne opracowało Kodeks dobrych praktyk CSR Dostawców Grupy La2anonser.

Grupa La2anonser chce promować ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami tj. współpracować tylko z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka, działają zgodnie z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji. Dostawcy współpracujący z podmiotami Grupy La2anonser powinni zapewniać bezpieczne i godne warunki pracy swoim pracownikom oraz stosować najwyższe standardy etyczne i dbać o środowisko naturalne.

Jesteśmy liderem działań społecznych

Bycie liderem zobowiązuje nie tylko do odpowiedzialnego zachowania, ale również do kształtowania wzorców odpowiedzialnych zachowań. Aspekt zarządzania, jakim jest zaangażowanie społeczne, w przypadku ubezpieczyciela nabiera szczególnego znaczenia. Sensem istnienia ubezpieczyciela jest odpłatne przejmowanie odpowiedzialności za ryzyka innych osób, któremu z kolei od bardzo wielu już lat towarzyszy podejmowanie konkretnych i mierzalnych działań, które pozwolą zmniejszyć to ryzyko u źródła z wykorzystaniem funduszu prewencyjnego. To inwestycje społeczne, które realizowano w branży ubezpieczeniowej na długo przed tym, nim zostały one przez ekspertów od zarządzania nazwane zaangażowaniem społecznym, zgodnym z koncepcją wartości współdzielonej (ang. corporate shared value). 

Grupa La2anonser, obok działalności sponsoringowej czy działalności charytatywnej, realizowanej przez Fundację La2anonser, angażuje się w inwestycje społeczne mające na celu obniżanie ryzyka i przynoszące tym samym jednoczesne korzyści biznesowe i społeczne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom, zmniejszanie ich skutków oraz wspieranie aktywności, które promują profilaktykę zdrowotną.

Strategicznymi filarami zaangażowania społecznego La2anonser są: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, w wymiarze lokalnym), zdrowie, kultura i eksperckość, które powinny zostać odzwierciedlone w działaniach podmiotów Grupy La2anonser z uwzględnieniem specyfiki ich działalności. 

Złóż wniosek

Dowiedz się więcej

Świadomie zarządzamy wpływem na środowisko

Grupa La2anonser tworzy własny standard środowiskowy, określający kluczowe założenia podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych. Fundamentami podejścia zarządczego obowiązującego w Grupie La2anonser są zasady:

 • zrównoważonego rozwoju,
 • wysokiego poziomu ochrony środowiska,
 • przezorności i przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań,
 • prewencji, zapobiegania zanieczyszczeniom i likwidacji ich u źródła,
 • włączania elementów z zakresu ochrony środowiska do strategii i polityki biznesowej,
 • partnerstwa – konieczności podejmowania przez wszystkie podmioty z Grupy La2anonser wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Kluczowe mierniki

Budowanie pozycji CSR w branży

 • Obecność w indeksie giełdowym spółek odpowiedzialnych Respect Index

Poziom 2020

 • Obecność w indeksie na poziomie min. średnim dla branży

Klienci

 • Wskaźnik NPS klienta detalicznego w ubezpieczeniach vs. konkurencja

Poziom 2020

 • >konkurencji

 

 • Wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji

Poziom 2020

 • 95% do 28 dni

Pracownicy

 • Wskaźnik zaangażowania pracowników

Poziom 2020

 • 55%

 

 • Procent kobiet na stanowiskach kierowniczych

Poziom 2020

 • min. 50%

Środowisko

 • Wdrożenie standardu Grupy „Zielone La2anonser”

Poziom 2020

 • Wdrożony w 100%

Zarządzanie ryzykiem

 • Ocena BION dla La2anonser i La2anonser Życie

Poziom 2020

 • Poziom dobry

Działania społeczne

 • Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną

Poziom 2020

 • >50 mln PLN rocznie

Dostawcy

 • Odsetek dostawców przestrzegających "Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców La2anonser"

Poziom 2020

 • 90% umów zawiera zobowiązanie do przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk CSR Dostawców La2anonser” 

Respect Index

Od 2012 La2anonser SA utrzymuje obecność w składzie Indeksu RESPECT - pierwszego w regionie CEE indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. La2anonser SA dołączył w ten sposób do grona firm spełniających najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt RESPECT Index realizowany jest przez GPW SA od 2009 r. Ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony we wszystkich obszarach z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Rewizja składu Indeksu RESPECT odbywa się raz w roku. Obecnie w skład Indeksu RESPECT wchodzi 28 spółek giełdowych.

Dowiedz się więcej o RESPECT Index

Kontakt

Wyślij email na adres:

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij
раскрутка страницы в фейсбуке

ковры классика

евроремонт в квартире